Контрольні питания

Організація машинної інформаційної бази

Машинна інформаційна база складається з інформаційних файлів, які можуть бути організовані у вигляді окремих не пов’я­заних між собою локальних інформаційних файлів чи у вигляді бази даних (БД), тобто інтегрованої сукупності пов’язаних між собою файлів, якими управляє система керування базами даних (СКБД). Перевагами використання баз даних та автоматизованих банків даних (АБД) порівняно з системами незалежних файлів є:

· багаторазовість використання даних;

· економія витрат на створення та ведення інформаційного забезпечення;

· зменшення надлишковості даних;

· швидкість оброблення не передбачених запитів до системи;

· простота і зручність внесення змін;

· логічна та фізична незалежність даних від прикладних програм.

Компоненти АБД: база даних, СКБД, словник даних, мовні засоби, технічні та організаційні засоби.

База даних являє собою інтегроване сховище даних, призначене для використання багатьма споживачами і забезпечення незалежності даних від прикладних програм. Функції СКБД можна згрупувати так:

1. Керування даними — підготовка даних та їх контроль, занесення даних до бази, структуризація даних, забезпечення їхньої цілісності, секретності.

2. Доступ до даних. Пошук і селекція даних, перетворення даних до форми, зручної для подальшого використання.

3. Організація і ведення зв’язку з користувачем: ведення діалогу, видавання діагностичних повідомлень про помилки в роботі з БД і т. ін.

Словник даних містить відомості про джерело інформації, фор­мати та взаємозв’язок між даними, відомості про частоту виникнення і характер використання даних, терміни коригування та осіб, відповідальних за це.

Мовні засоби призначені для опису даних та організації спілкування з користувачем АБД й об’єднують мови опису даних, мови спілкування з БД, інші мовні засоби.

До технічних засобів АБД належать процесори, пристрої введення і виведення даних, запам’ятовувальні пристрої, модеми, ка­нали зв’язку.

Організаційні засоби АБД охоплюють персонал, пов’язаний зі створенням і веденням БД, а також систему нормативно-техноло­гічної та інструктивно-методичної документації з організації та експлуатації БД. 1. Що розуміють під терміном «інформаційна база» ?
 2. Назвати основні принципи розробки ІБ?
 3. Назвати основні вимоги до ІБ з боку управління?
 4. Назвати дії які виконуються в процесі створення позамашинної ІБ комп'ютерної системи
 5. Визначити поняття носія інформації
 6. Назвати основні види носіів інформації
 7. Як розглядається за своїм складом уніфікована система первинної документації ?
 8. Охарактеризувати класифікацію форм виводу результатної інформації
 9. Дати поняття машинної інформаційної бази
 10. З чого складається машинна інформаційна база ?
 11. Назвати етапи розвитку машинної інформаційної бази

12. Дати поняття АБД

 1. Охарактеризувати класифікацію АБД
 2. Охарактеризувати основні складові компоненти АБД

15. Назвати та охарактеризувати методи створення оптимальної моделі баз даних

16. Дати поняття сховищ даних .7752969626083582.html
7753026707350647.html

7752969626083582.html
7753026707350647.html
    PR.RU™