Методична розробка

Для студентів до аудиторного заняття

З дисципліни «Медична психологія»

Для студентів 4 курсу спеціальності «Стоматологія»

1.Тема: СПІЛКУВАННЯ В МЕДИЧНОМУ СЕРЕДОВИЩІ(2 год.)

2.Місце: учбовий кабінет.

3. Мета: засвоїти поняття: спілкування, комунікативна компетентність,афіліація, емпатія.

4. Базовий рівень знань та умінь:

Дисципліна Знати Уміти
Анатомія Анатомічну будову головного мозку
Загальна психологія Поняття: спілкування, соціальні групи

План проведення практичного заняття

Елементи практичного заняття Час (хв.)
Перевірка присутніх
Вхідний контроль и його аналіз
Опитування студентів и розбір програмних питань
Додаткові питання, відповіді на них
Аналіз результатів дослідження
Вихідний контроль знань и його аналіз
Підсумкова оцінка знань та вмінь студентів.

Перелік теоретичних питань

1. Види спілкування в медичному середовищі.

2. Особливості спілкування між лікарями, лікар-медсестра.

3. Функції спілкування: інформаційно-комунікативна, комунікативна, афективно-комунікативна.

4.Основи спілкування з колегами, умови створення здорового психологічного клімату у медичному середовищі.

5. Комунікативна компетентність. Дотримання правил деонтології і субординації.

6. Дотримання морально-етичних вимог.

7. Здатність до емпатії та стиль спілкування.

Психологічні основи спілкування в лікувальному процесі.

Важливим елементом лікувального процесу є психологічні контакти і спілкування.

Спілкування – багатоплановий процес встановлення і розвитку контактів між людьми, який передбачає обмін інформацією, певну тактику і стратегію взаємодії, сприймання і розуміння суб’єктами під час спілкування один одного.

Метою спілкування є задоволення людьми своїх потреб, зокрема соціальних і духовних.Основними мотивами спілкування є потреби у пізнанні і самопізнанні, в духовному і емоційному контакті, у безпеці, у психологічному захисті, у визнанні, у престижі тощо.


7629911878134726.html
7629987236170244.html

7629911878134726.html
7629987236170244.html
    PR.RU™