ДО ЧИТАЧІВ

Сьогодні людство живе на початку третього ти­сячоліття. Безліч невирішених проблем, здобутків і втрат у розвитку особистості і суспільства, у вза­ємовідносинах між людиною і природою змушують кожного з нас замислитися над перебігом історич­них подій, над сенсом власного життя. Людство! Якою дорогою ти йтимеш далі? — ось питання, на яке сьогодні вкрай потрібно дати відповідь. Багато цікавого в цьому плані можна знайти в думках муд­рих людей минулого.

Вивчення філософії дає можливість долучитися до повчального літопису мудрості минулого, в яко­му роздуми геніальних постатей, навіть їхні помил­ки, досить часто виявляються набагато цікавішими і повчальнішими, ніж окремі відкриття, теоретичні та практичні знахідки просто здібних людей, не ка­жучи вже про судження пересічної людини.

Наріжні камені філософії та її історія багато в чому визначалися особистісними рисами геніаль­них мислителів минулого. Враховуючи цей фактор,

___________________________________________________ До читачів

автори навели у підручнику деякі висловлювання знаменитих філософів та короткі відомості про осо­бистість мислителя, філософські погляди якого аналізувалися.

У наш час іноді можна почути, що нібито філосо­фія приречена на зникнення внаслідок прогресу на­укового знання. Це упередження заслуговує на сер­йозну критику, тим більше, що воно спирається на окремі зауваження мислителів далекого минулого. Так, у сократівському діалозі "Суперники" йдеться про відмову від філософії заради вимог наукової та технічної думки, а в платонівському діалозі "Гор-гій" її значення ставиться під сумнів з позиції ви­мог політичної та практичної ефективності. Отже, проблема стосовно існування філософії та розвитку науки і практики з'явилася не сьогодні. Безпереч­но, ця проблема набула особливої гостроти внаслі­док небувалого розростання наукового знання в су­часний період. Однак водночас саме це і спричини­ло нагальну потребу індивідів та суспільства в цілому мати такий спосіб пізнання і рефлексії, який би не піддавався повністю фрагментації, подрібнен­ню та спеціалізації, притаманних науковому знан­ню. Саме таким способом і є діалектична філософія. Упродовж 2,5 тис. років вона прагнула дати людині засоби для систематичної рефлексії щодо всієї су­купності теоретичних і практичних проблем. Зро­зуміло також, що сучасне розосередження знання між різними галузями наукової спеціалізації у свою чергу зобов'язує науку не забувати про зростання для неї значущості філософії.Автори прагнули донести до читача не тільки сутність і зміст філософії як теоретичного світоро­зуміння, а головним чином її функціональний сенс і значення для людини у світі та світу для людини, показати всі їх сторони, сфери та явища у невпин­ному русі, розвитку, в суперечливій єдності. Світо-


До читачів


глядна і методологічна проблематика становить стрижень, головну лінію підручника. Відсталості і застійним явищам у мисленні, його стереотипам, суб'єктивізму і фаталізму автори протиставили діа­лектичне філософствування, систему всезагальних принципів і законів наукового пізнання та прак­тичної дії, передбачення та прогнозування як ана­логи дійсності, оптимістичні за своєю природою і сутністю.

У підручнику здійснено одну з перших у нашій гуманітарній літературі для студентства спроб ви­класти зміст програми філософії для вищих на­вчальних закладів з урахуванням потреб та інтере­сів підготовки спеціалістів для різних галузей гос­подарства України. Розглянуто фундаментальні аспекти філософії ринкових відносин, діалектики базисних і надбудовних відносин, менеджменту і маркетингу, мотивації діяльності соціальних су­б'єктів у специфічних умовах сучасного виробни­цтва.

Уважно прочитавши підручник, можна одержа­ти переконливі відповіді на актуальні питання он­тології та гносеології, методології та логіки, етики й естетики, соціальної філософії та аксіології, філо­софської історії та глобалістики; оволодіти могутні­ми науковими засобами пізнання (філософськими, загальнонауковими, конкретно-науковими та спе­ціальними методами і підходами); розвинути, вдо­сконалити, скоригувати свій світогляд, уявлення, переконання та ідеали, ціннісні орієнтації і соці­альні установки, самосвідомість, а зрештою життє­ві плани та оптимальні шляхи їх реалізації.

Автори зупинилися на тих моментах філософії, які, на їхню думку, є найважливішими для форму­вання сучасного діалектичного мислення і для ро­зуміння нинішнього стану теоретичних та практич­них проблем.

До читачів


Ці проблеми своєрідно відображаються на долі України. Наше суспільство вступило в період, коли з'явилася реальна можливість вільної творчості взагалі і філософської зокрема, тому автори впевне­ні, що активну участь у розбудові нашої держави візьмуть ті, для кого цей підручник написано.7629506314904153.html
7629536571169303.html

7629506314904153.html
7629536571169303.html
    PR.RU™