Економічна ефективність логістичних систем підприємства

Ідеальний варіант функціонування логістики підприємства, що унеможливлює конфлікт цілей між функціональними галузя­ми постачання, виробництва, розподілу, транспортування, скла­дування тощо, може існувати лише за умов наскрізної «рівності єдностей», яка передбачає: величина партій закупівлі = оптима­льній партії у виробництві = оптимальній партії готової продук­ції, що гарантує достатність запасів = замовленій поставці спо­живачам = оптимальній партії транспортування до споживачів (Економічна, 2001).

Метою багатьох фірм є забезпечення доставки потрібних това­рів з мінімально можливими витратами у необхідне місце та у за­даний час. На жаль, логістична система неспроможна одночасно забезпечити максимально можливий спектр послуг для клієнтів і до мінімуму скоротити витрати, пов'язані з розподілом товару. Це по­требує створення умов для зберігання великих товарно-матері­альних запасів, бездоганної системи транспортування, наявності багатьох складів. Усе це зумовлює збільшення витрат, пов'язаних з розподілом.

При орієнтації на зменшення витрат витрати товароруху нерід­ко пов'язані між собою в обернено пропорційній залежності. Наве­демо приклади.

1. Керівники експедиційно-транспортної служби у всіх можли­
вих випадках надають перевагу транспортуванню товару залізни­
цею, а не літаком. Це зменшує транспортні витрати, однак через
меншу швидкість залізничного транспорту капітал тут виявляєть­
ся зв'язаним довше, платежі з боку клієнтів вчасно не надходять.
Крім того, подібна доставка може змусити споживачів здійснюва­
ти закупівлі у конкурентів, які пропонують більш стислі строки
доставки.

2. Для зведення витрат до мінімуму відділ відвантаження вико­
ристовує дешеві контейнери, що призводить до численних пошко­
джень товару в дорозі і викликає незадоволення споживачів.

3. Керівники служби товарних запасів надають перевагу наяв­
ності невеликих товарно-матеріальних запасів для скорочення ви­
трат на їх зберігання. Однак при цьому частішають випадки відсут­
ності товару, зростає кількість невиконаних замовлень, збільшу­
ється обсяг канцелярської роботи, виникає необхідність виробниц­
тва незапланованих партій товару і використання дорогих засобів
його прискореної доставки.


Таким чином, велике значення для скорочення часу та витрат обороту має створення на основних транспортних маршрутах вели­ких, технічно оснащених терміналів та складських пунктів, на яких широко застосовуються пакети і піддони, завдяки чому, зокрема, зменшується обсяг вантажно-розвантажувальних робіт, час та ви­трати на їх виконання.

Без сумніву, орієнтація на мінімізацію витрат залишається акту­альною, але за умови оптимального поєднання витрат основного та обігового капіталу, задіяного у межах ринкової стратегії та прибут­ку, що він приносить. Таким чином, стратегія матеріально-техніч­ного забезпечення компанії має цілком підпорядковуватися ринко­вій стратегії. Успішна реалізація останньої— гарант досягнення високого рівня рентабельності фірми.

Відправна точка створення логістичної системи — вивчення потреб клієнтів та пропозицій конкурентів. Споживачів цікавить:

• своєчасна доставка товару;

• готовність постачальника виконати замовлення;

• обережне поводження з товаром під час вантажно-розванта­
жувальних робіт;

• готовність постачальника приймати дефектні товари назад та
швидко замінювати їх;

• готовність постачальника зберігати товарно-матеріальні запа­
си на вимогу клієнта.

Головним завданням фірми незалежно від цінових та нецінових факторів є визначення мети своєї логістичної системи, якою було б доцільно керуватися в процесі планування.

Розробивши комплексну мету логістики, фірма приступає до формування такої системи товароруху, яка забезпечила б досягнен­ня цієї мети з мінімальними витратами. При цьому необхідно від­повісти на такі основні запитання:

1) яким чином працювати із замовниками (обробка замов­
лень);

2) де слід зберігати товарно-матеріальні запаси (складу­
вання);

3) який рівень запасу повинен виконувати роль страхового (то­
варно-матеріальні запаси);

4) яким чином належить проводити процес відвантаження това­
рів (транспортування).

Ці чотири аспекти та їх значущість розглядаються фірмами з маркетингової точки зору.

Досвід свідчить, що логістика має високий потенціал економіч­ної ефективності. Відносно нетривала історія розвитку практичної логістики підтверджує таку думку.


7629039050902547.html
7629075718238843.html

7629039050902547.html
7629075718238843.html
    PR.RU™