Практичне заняття № 2

Тема: Концепція інтертекстуальності

План

1. Поняття інтертекстуальності.

2. Становлення категорії інтертекстуальності: учення Михайла Бахтіна про діалогічність; концепції інтертекстуальності Ю. Крістевої, Р. Барта.

3. Форми міжтекстуальних відношень (алюзія, топос, цитата, ремінісценція, цитата, колаж, стилізація, наслідування, пародія), приклади їх використання в художніх творах.

ЗАВДАННЯ

1. Знати сутність понять: алюзія, цитата, пародія, ремінісценція, гіпертекст, травестія, стилізація, парафраза.

2. Навести приклади інтертекстуальності у художніх творах.

Література

1. Кристева Ю. Бахтин, слово, диалог и роман / Юлия Кристева [Електронний ресурс] // Французская семиотика: От структурализма к постструктурализму. – М. : Прогресс, 2000. –http://www.libfl.ru/mimesis/txt/kristeva_bakhtin.pdf.

2. Пьеге-Гро Н. Введение в теорию интертекстуальности / Н. Пьеге-Гро ; [пер с фр. Г. К. Косиков, В. Ю. Лукасик, Б. П. Нарумова ; общ. ред. и вступ. ст. Г. К. Косикова]. – М. : Изд-во ЛКИ, 2007. – 270 с.

3. Будний В. Порівняльне літературознавство : підручник для студ. вищих навч. закл. / Будний Василь Володимирович, Ільницький Микола Миколайович. – К. : Києво-Могилянська академія, 2008. – 430 с.

4. Сокол Л. Гіпертекст і постмодерністський роман / Л. Сокол // Слово і Час. – 2002. – № 11. – С.76 – 80.

5. Літературознавча енциклопедія : у 2 т. / [авт.-уклад. Ю. І. Ковалів]. – Т. 1. – К. : ВЦ „Академія”, 2007. – 608 с. – (Енциклопедія ерудита).

6. Варт Р. Від твору до тексту // Слово. Знак. Дискурс. Антологія світової літературно-критичної думки XX ст. / За ред. М. Зубрицької. - Львів: Літо­пис, 2006. - С 491-496.

7. Лихоманкова Н. О. Міфологічна парадигма постмодерністського роману (До проблеми інтертекстуальності) // Питання літературознавства. - Вип. 4 (61). - 1997. - С 37-44.

8. Лучук О. Діалогічна природа літератури: Перекладознавчі та літературо­знавчі нариси. - Львів: Український католицький ун-т, 2004. - 280 с.

9. Нич Р.. Пародія і пастиш: 3 історії художніх понять у літературній свідо­мості XX століття // Світ тексту: Постструктуралізм і літературознавство / Пер. з польськ. Олена Галета. - Львів: Літопис, 2007. - С. 178-305.10. Сорока М. Інтертекстуальність поезії Юрія Тарнавського // Слово і час. - 2002. - № 7. - С 15-21.

11. Ямпольский М. Б. Память Тиресия. Интертекстуальность и кинематограф. -М.: РИК «Культура», 1993. - 456 с.

12. Потапенко С. «Інтертекстуальність та її фольклористичні обрії» // Слово і час. – 2009. - № 11. – С. 45 – 59.


7626902137314654.html
7626937403026629.html

7626902137314654.html
7626937403026629.html
    PR.RU™