Зміни, припинення та розірвання контракту. 15. Зміни та доповнення до цього контракту вносяться тільки за угодою сторін, складеною у письмовій формі

15. Зміни та доповнення до цього контракту вносяться тільки за угодою сторін, складеною у письмовій формі.

16. Цей контракт припиняється:

а) після закінчення строку дії контракту;

б) за згодою сторін;

в) з ініціативи роботодавця до закінчення строку дії контракту у випадках, передбачених законодавством (статтями 40, 41 КЗпП України) та цим контрактом;

г) з ініціативи працівника до закінчення строку дії контракту у випадках, передбачених законодавством (статтею 39 КЗпП України) та цим контрактом;

д) з інших підстав, передбачених законодавством.

17. При достроковому розірванні контракту у разі невиконання неналежного виконання сторонами зобов’язань, передбачених контрактом, він розривається з попередженням відповідної сторони за два тижні.

18. За два місяці до закінчення строку чинності контракту він може бути за згодою сторін продовжений або укладений на новий строк.

19. Дійсний договір вважаєтся розірваним з дня звільнення Працівника.

Термін дії та інші умови контракту

20. Строк дії контракту з 07.08.2015 року до 06.08.2016 року.

Контракт набуває чинності з моменту його підписання сторонами.

21. Конфіденційність контракту не поширюється на умови, врегульовані чинним законодавством, та щодо органів, які здійснюють контроль за їх додержанням.

22. Умови цього контракту можуть бути змінені тільки за згодою сторін у письмовій формі.

23. Цей контракт укладений в двох примірниках, які зберігаються у кожної із сторін і мають однакову юридичну силу.

Адреси сторін

24. Відомості про роботодавця: 25. Відомості про працівника:

ТОВ «Балтійські шляхи» Хонг Йонг Сіл

65009, Одеська обл., місто Одеса, дата народження 05.06.1981р.

вул. Гагаринське Плато, буд. 5А, кв. 19 Адреса проживання: м.Одеса,

тел. (063)-264-31-13, (099)-115-13-12 вул.Гагаринське Плато, 5а, кв.19

e-mail: info@thebalticways.com Дозвіл на роботу

Код ЭДРПОУ 39772777 №165 від 07.08.2015 року

Р/р 26002455013170 дійсний до 06.08.2016 року

АТ «ОТП Банк» м.Київ Віза тип Д, № Y00535294

МФО 300528 тел. (063)-264-31-13

Паспорт М89348654 дійсний

до 20.03.2023р.

Роботодавець: Працівник:

Директор ____________/__________________/ ____________/__________________/

Екземпляр трудового договору отримав ____________/__________________/

____________/__________________/

Трудовий договір

м. Одеса “__” ___ 201__р .

Сторони:

Роботодавець: Товариство з обмеженою відповідальністю "БАЛТІЙСЬКІ ШЛЯХИ" (ЄДРПОУ 39772777), в особі директора Андрусенко Альони Олександрівни, діючого на підставі статуту, з однієї сторони, та

Працівник: гр. Республіки Кореї Хонг Йонг Сіл, з другої сторони, уклали цей Контракт про наступне: Працівник Хонг Йонг Сіл приймається (наймається) на роботу до структурного підрозділу підприємства: сфера маркетингу, за професією (посадою) директора з маркетингу.

Загальні положення

1. Цей контракт є строковим трудовим договором. На підставі контракту виникають трудові відносини між працівником і підприємством, установою, організацією та громадянином, які з боку останнього реалізуються роботодавцем.

2. Терміном “сторони” в цьому контракті позначаються роботодавець і працівник.

Обов’язки сторін

3. За цим контрактом працівник зобов’язується виконувати роботу, визначену цим контрактом, а роботодавець зобов’язується виплачувати працівникові заробітну плату і забезпечувати умови праці, необхідні для виконання роботи, передбачені законодавством, колективним договором і угодою сторін.

4. Трудовий договір заключаєтся з 07.08.2015 року до 06.08.2016 року, згідно з витягу з наказу №165 від 07.08.2015 року про прийняття рішення про видачу, відмову у видачі та продовження дії дозволів на застосування праці іноземців та осіб без громадянства, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27.05.2013 року №437.

5. Дійсний трудовий договір є договором з основної роботи.

6. Строк випробування: не встановлюєтся.

7. Працівник має право на:

- своєчасну та в полному об’ємі виплату заробітної плати, передбачену дійсним договором, у відповідності з кількістю та якістю виконаної роботи;

- щорічна оплачена відпустка та щотижневий відпочинок у відповідності з діючим законодавством;

- інші права, передбачені законодавством про працю.

8. Працівник зобов’язується:

- бездоганно виконувати вказівки керівництва з усіх питань текучої діяльності організації, повязаних з діяльністю Працівника, у відповідності з діючими в організації правилами, положеннями, інструкціями, іншими внутрішніми документами Роботодавця.

- при прийомі на роботу вказати в анкеті дійсні автобіографічні дані, дані про навчання, стажування, військову зобов’язаність, домашню адресу і телефон, а також повідомити будь-яку інформацію про наявність зобов’язань з його сторони перед юридичними або фізичними особами, які можуть обмежити його діяльність у Роботодавця.

- дотримуватися трудової дисципліни, виконувати всі умови дійсного договору;

- забезпечувати високоякісну працю на своєму робочому місці;

- дотримуватися правил та інструкцій з охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії, гігієни праці та пожарної безпеки;

- мати встановлений Правилами внутрішнього трудового розпорядку зовнішній вигляд;

- своєчасно повідомляти Роботодавцю про всі обставини, які погрожують забезпеченню збереження матеріальних цінностей та документів;

- у випадку розірвання трудового договору відразу повернути Роботодавцю всі документи, записи, робочі зошити та інші матеріали, які містять інформацію або відносяться до діяльності Роботодавця.

8.1. Характеристика робіт. Працівник згідно штатному розпису виконує:

- збільшення потоку туристів з Кореї та Японії;

- проведення програми заохочення туризму з України до Кореї та Японії;

- використання корейської мови при необхідності в роботі.

9.Роботодавець зобов’язується організувати працю працівника, забезпечити безпечні і нешкідливі умови праці, обладнати робоче місце відповідно до вимог нормативних актів про охорону праці:

9.1. Дотримуватисязаконодавства про працю, забезпечити Працівнику необхідні та безпечні умови праці.

9.2. Своєчасно, у визначений в організації строк, виплачувати Працівнику заробітну плату у відповідності із займаючої ним професією, штатним розписом та іншими внутрішніми документами, які стосуються оплати праці. Місячний розмір заробітної плати Працівника, не може бути нижче мінімального розміру оплати праці, встановленного діючим законодавством України.

9.3. Виплачувати Працівнику посадовий окладу розмірі US$ 1,000.00в місяць. При змінах в організації розмірів оплати праці у зв’язку із змінами штатного розпису або введенням Положення про оплату праці, дані змін доводяться до Працівника у формі наказу, який буде додатком та невід’ємною частиною дійсного договору.

9.4. Надавати Працівнику щорічну оплачену відпустку тривалістю, встановленою діючим законодавством, у відповідністю із затвердженним графіком відпусток.

Робочий час

10. Працівник зобов’язується виконувати правила внутрішнього трудового розпорядку.

11. Особливості режиму робочого часу: Полний робочий день, Робочий час: з 09.00 до 17.00, з понеділка до п’ятниці.


7625299587473279.html
7625385454345306.html

7625299587473279.html
7625385454345306.html
    PR.RU™