Тема 3. Аналіз основних засобів підприємства та їх використання

1. Джерела інформації для аналізу основних засобів.

2. Завдання аналізу основних засобів.

3. Аналіз складу основних засобів.

4. Аналіз стану та руху основних засобів.

5. Аналіз показників використання основних засобів.

1. Згідно з Положенням бухгалтерського обліку 7 «Основні засоби», затверджене наказом Міністерства фінансів України № 92 від 27.02.2000 р., основні засоби –це матеріальні активи, які підприємство утримує з метою використання їх у процесі виробництва або поставки товарів, надання послуг, здачі з оренду іншим особам або для здійснення адміністративних і соціально-культурних функцій, очікуваний термін корисного використання яких більше одного року (або операційного циклу, якщо він більше одного року).

Дане Положення визначає методологічні засади формування в бухгалтерському обліку інформації про основні засоби та інші необоротні матеріальні активи, а також розкриття інформації про них у фінансовій звітності.

У статті Балансу "Основні засоби" наводиться вартість власних та отриманих на умовах фінансового лізингу об'єктів і орендованих цілісних майнових комплексів, які віднесені до складу основних засобів згідно з відповідними положеннями, а також вартість основних засобів, отриманих у довірче управління або на праві господарського відання чи праві оперативного управління. У цій статті також наводиться вартість інших необоротних матеріальних активів. У цій статті наводяться окремо первісна (переоцінена)

вартість, сума зносу основних засобів (у дужках) та їх залишкова вартість. До підсумку балансу включається залишкова вартість, яка визначається як різниця між первісною (переоціненою) вартістю основних засобів і сумою їх зносу на дату балансу.

Таблиця 2.4.2

Розкриття інформації про основні засоби у фінансовій звітності

Номер та назва рахунка Баланс Примітки до фінансової звітності
10 „Основні засоби” Назва статті Код рядка Назва статті Код рядка
Основні засоби: Первісна вартість Залишкова вартість Земельні ділянки
Інвестиційна нерухомість
Капітальні витрати на поліпшення земель
Знос Будинки, споруди та передавальні пристрої
Машини та обладнання
Транспортні засоби
Інструменти, прилади та інвентар
Тварини
Багаторічні насадження
Інші основні засоби2. Основними завданнями аналізуосновних засобів є вивчення їх складу, визначення причин зміни вартості, розрахунок частки у структурі майна підприємства, виявлення можливостей покращення стану та використання основних засобів .

3. Проведемо аналіз складу основних засобів з розподілом за їх видами, по залишковій вартості у таблиці 3.1

Таблиця 3.1.

Аналіз структури і динаміки основних засобів,тис. грн.

Показники На 1.01.02 На 1.01.03 На 1.01.04 +;- %
1.01.03/1.01.02 1.01.04/1.01.03 1.01.03/1.01.02 1.01.04/1.01.03
Машини та обладнання 6,6 6,7 4,3 0,1 -2,4 101,5 64,2
-у % до всього 27,3 78,8 3,2 51,5 -75,6 288,6 4,1
Транспортні засоби 3,9 127,6 -3,9 127,6
-у % до всього 16,1 95,4 -16,1 95,4
Інструменти, прилади, інвентар 2,1 0,7 0,6 -1,4 -0,1 33,3 85,7
-у % до всього 8,7 8,2 0,4 -0,5 -7,8 94,3 4,9
Інші основні засоби 1,3 1,1 0,9 -0,2 -0,2 84,6 81,8
-у % до всього 5,4 13,0 0,7 7,6 -12,3 240,7 5,4
Інші необоротні матеріальні активи 10,3 0,4 -10,3 0,4
-у % до всього 42,5 0,3 -42,5 0,3
Всього 24,2 8,5 133,8 -15,7 125,3 35,1 1574,1

За даними таблиці, склад основних засобів підприємства був не стабільним. Залишкова вартість основних засобів на 1.01.03 року знизилась на 15,7 тис. грн. або на 64,9%. Це відбулось за рахунок списання або продажу транспортних засобів, зниження вартості інструментів, приладів, інвентарю на 1,4 тис. грн., інших основних засобів на 0,2 тис. грн. На 1.01.04 року залишкова вартість основних засобів зросла на 125,3 тис. грн. Це відбулось за рахунок придбання транспортних засобів, на суму 127,6 тис. грн. без нарахування зносу. Їх питома вага у вартості всіх основних засобів підприємства заняла 95,4%. Значну частку у вартості всіх основних засобів підприємства на 1.01.02 року – 27,3% становили машини та обладнання. На 1.01.03 року їх частка зросла на51,5% і становила 78,8%, у зв’язку із зниженням вартості транспортних засобів, інструментів, приладів, інвентарю, інших основних засобів в порівнянні зі станом на 1.01.02 року. Отже, зміна вартості основних засобів відбувалось нерівномірно, проте останнім часом намітилась тенденція до їх зростання.

4.Зміна вартості основних засобів відбувається під впливом їх надходження та вибуття. Результати діяльності підприємства залежать від частки нових основних засобів у їх загальній вартості. Тому для характеристики надходження основних засобів необхідно розраховувати коефіцієнти надходження:

К надх. = , де :

К надх – коефіцієнт надходження;

ОЗ н – вартість основних засобів, що надійшли;

ОЗ к.р. – вартість основних засобів на кінець року.

Для характеристики вибуття основних засобів розраховують коефіцієнт вибуття:

К виб = , де:

К виб. – коефіцієнт вибуття.

ОЗ в – вартість основних засобів, що вибули.

ОЗ пр – вартість основних засобів на початок року.

Для оцінки технічного стану основних засобів розраховують коефіцієнти зносу і придатності:

Кз = , де :

Кз – коефіцієнт зносу;

З –знос на кінець року;

ОЗn – первісна вартість основних засобів станом на кінець року

Кn = 1 - Кз, де :

Кn – коефіцієнт придатності.

5. Розглянемо показник фондовіддачі.

Він свідчить про ефективність використання основних засобів підприємства.

Фв=,де :

Фв – фондовіддача;

Q – обсяг реалізації товарів

– середньорічна вартість основних засобів.


7622733114837101.html
7622781396415382.html

7622733114837101.html
7622781396415382.html
    PR.RU™